INVESTOR ZAČÁTEČNÍK9 VÝHOD AMATÉRSKÉHO INVESTORA

 1. Není vázán žádnými pravidly
 2. Není posedlý snahou překonat trh
 3. Nemusí vykazovat krátkodobou výkonnost
 4. Není omezen na nákupy velkých firem
 5. Nemá vysoké náklady profesionálních traderů
 6. Může si dovolit experimentovat
 7. Může testovat různé strategie
 8. Nemá problémy velkých investorů
  1. omezení daná zákonem
  2. omezené portfolio
  3. problémy s nákupem
  4. problémy s likviditou
 9. Je snazší spravovat méně peněz než více


   Uvedené téma podrobněji popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.
10 investičních přikázání